Tým

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.

Advokát / Specialista na práva duševního vlastnictví

Působí v advokacii od roku 1999, členem České advokátní komory je od roku 2003. Rozsáhlou, více než dvacetiletou praxi v oboru duševního vlastnictví a souvisejících oblastech získal v rámci výkonu advokacie v přední české advokátní kanceláři, kde rovněž vedl tým duševního vlastnictví, jenž byl třikrát oceněn titulem Právnická firma roku v oblasti duševního vlastnictví. V roce 2016 pak sám získal ocenění Právník roku v oblasti duševního vlastnictví.

Je souběžně činný rovněž v akademické sféře, a to od roku 2006 jako odborný asistent v Ústavu autorského práva, práv průmyslových a soutěžního práva Právnické fakulty univerzity Karlovy, jehož vedením byl v roce 2016 pověřen. Absolvoval intenzivní studijní pobyty na Ústavu informačního práva při Univerzitě v Amsterdamu. Je rovněž rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Od roku 2007 na základě jmenování Ministerstvem kultury poskytuje služby mediátora v oblasti kolektivní správy autorských a souvisejících práv jakožto prostředník dle § 101 a násl. autorského zákona.

Tomáš Dobřichovský se také dlouhodobě věnuje rozsáhlé přednáškové a publikační činnosti, především v oblasti duševního vlastnictví a pracovního práva. Je autorem či spoluautorem řady odborných publikací, z poslední doby například spoluautor aktuálního velkého komentáře k autorskému zákonu autorského kolektivu pod vedením paní JUDr. I. Holcové (HOLCOVÁ, I. a kol. Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů). Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019 (viz https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/autorsky-zakon-a-predpisy-souvisejici-vcetne- mezinarodnich-smluv-a-evropskych-predpisu-komentar.p4845.html), spoluautor pracovněprávní publikace Kocourek, J., Dobřichovský, T. Pracovní právo pro praxi. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2016, spoluautor vysokoškolské učebnice Srstka, J. a kol. Autorské právo a práva související, Praha: Leges, 2019 a dále je uspořadatelem a spoluautorem pravidelné ročenky Tomáš Dobřichovský a kol., Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových, Univerzita Karlova, Právnická fakulta.

JUDr. Barbora Lašková

Advokátka

Působí v advokacii od roku 2008, členkou advokátní komory je od roku 2010.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala studijní stipendijní pobyt na Humboldt-Universität zu Berlin a v návaznosti na toto studium také odborné pracovní stáže v advokátních kancelářích v Berlíně a ve Vídni.

Zkušenosti v oblasti práva a zejména v oboru duševního vlastnictví získala v rámci výkonu advokacie v přední české advokátní kanceláři, kde byla členkou týmu duševního vlastnictví, jenž byl třikrát oceněn titulem Právnická firma roku v oblasti duševního vlastnictví.

Barbora Lašková se zabývá všeobecnou agendou občanského a obchodního práva. V rámci uvedené agendy se zaměřuje především na oblast práva k nehmotným statkům, ochranu proti nekalé soutěži, ochranu osobnosti, dále pak na právní vztahy k nemovitostem a společenstevní právo. V rámci uvedených zaměření se věnuje zejména sporné a smluvní agendě.

V rámci publikační činnosti je autorkou odborných článků na téma odpovědnosti za porušování autorských práv na internetu a právní úpravy užití elektronických knih v pravidelné ročence Tomáš Dobřichovský a kol., Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových, Univerzita Karlova, Právnická fakulta.

Kam dál

O nás

Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Dobřichovského, Ph.D. je specializovanou právní praxí, zaměřenou na práva duševního vlastnictví a související právní oblasti.

Více informací